Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r. w jednostkach sektora publicznego - Izabela Motowilczuk - ebook

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r. w jednostkach sektora publicznego ebook

Izabela Motowilczuk

0,0
24,90 zł

Opis

Opracowanie ma służyć pomocą głównemu księgowemu i podległym mu pracownikom księgowości w prawidłowym przeprowadzeniu prac związanych z zamknięciem roku. Przedstawiono w nim dla każdego konta syntetycznego ewidencji bilansowej: znaczenie sald tego konta, zasady wyceny dla celów bilansowych aktywów lub pasywów na nim ujętych, a także sposób ich urealniania (w tym terminy i metody inwentaryzacji oraz wykaz czynności sprawdzających, które muszą być przeprowadzone oprócz inwentaryzacji). Podano także rodzaj czynności rozliczeniowych, które trzeba przeprowadzić na koniec roku w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych dla różnych aktywów, w ramach obowiązków wynikających ze szczególnych zasad prowadzenia gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych biorących udział w wykonywaniu budżetu państwa i budżetów JST.
Z publikacji można dowiedzieć się m.in.:
§ na czym polega zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych roku obrotowego ewidencji bilansowej i pozabilansowej oraz w jakich terminach trzeba wykonać związane z tym prace,
§ jakie czynności sprawdzające – poza inwentaryzacją aktywów i pasywów – trzeba wykonać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych,
§ jak korygować błędy ujawnione w księgach rachunkowych przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za dany rok, a także w okresie po jego sporządzeniu, a przed zatwierdzeniem i po zatwierdzeniu,
§ jak na przełomie roku stosować zasadę memoriału w odniesieniu do ujmowania operacji wynikających z zewnętrznych dowodów źródłowych, wpływających do jednostki w czasie od 1 stycznia roku kolejnego do zatwierdzenia sprawozdania finansowego (maksymalnie do 15 lipca roku kolejnego),
§ co to są zdarzenia po dniu bilansowym i jak należy ujmować je w księgach rachunkowych zamykanego roku obrotowego,
§ jakie są zasady wyceny bilansowej aktywów i pasywów, w tym wyrażonych w walucie polskiej i walutach obcych,
§ jaki jest obowiązkowy zakres prowadzenia ewidencji pozabilansowej, konieczny do sporządzenia sprawozdania finansowego, w tym także „Informacji dodatkowej” do tego sprawozdania.
Dla większości kont podano przykłady nieprawidłowości, które powinny być ujawniane w ramach czynności przygotowujących do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Wskazano przy tym właściwy sposób ich eliminacji.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne