slownik_tlumaczen.mobi - Małgorzata Truszyńska - ebook

slownik_tlumaczen.mobi ebook

Małgorzata Truszyńska

0,0
76,00 zł

lub
Opis

Pierwszy dostępny na polskim rynku „Słownik tłumaczeń przysięgłych” to podstawowe narzędzie pracy dla tłumaczy przysięgłych oraz osób przygotowujących się do tego zawodu.

Liczy 40 tysięcy haseł i zawiera słownictwo, wyrażenia oraz formuły używane w dokumentach urzędowych i umowach finansowych.

Materiał zawarty w słowniku oparty jest na analizie dokumentów tłumaczonych w przeciągu ostatnich 10 lat, dlatego też zawiera translacje wielu najnowszych zwrotów, których nigdzie indziej nie uda się znaleźć.

Małgorzata Truszyńska – anglistka, absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tłumacz przysięgły od wielu lat zawodowo zajmujący się tłumaczeniami pisemnymi.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 180

Oceny
0,0
0
0
0
0
0Okładka

Strona tytułowa

Małgorzata Truszyńska

SŁOWNIK TŁUMACZEŃ

Strona redakcyjna

Redakcja: Katarzyna Kusojć

Okładka: Aaa! Reklamy

Skład: Monika Burakiewicz

© Małgorzata Truszyńska i Novae Res s.c. 2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukcja lub odczyt jakiegokolwiek fragmentu tej książki w środkach masowego przekazu wymaga pisemnej zgody wydawnictwa Novae Res.

Wydanie pierwsze

ISBN 978-83-7722-697-1

NOVAE RES – WYDAWNICTWO INNOWACYJNE

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

tel.: 58 698 21 61, e-mail: sekretariat@novaeres.pl, http://novaeres.pl

Publikacja dostępna jest w księgarni internetowej zaczytani.pl.

Wydawnictwo Novae Res jest partnerem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.

Konwersja do formatu EPUB/MOBI:

Legimi Sp. z o.o. | Legimi.com

SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI

A

abonament standing fee

abonent subscriber

absolutorium exoneration

udzielić absolutorium grant exoneration

absolwent graduate

absolwent studiów podyplomowych post-graduate

absorpcja absorption

aceton acetone

administracja administration

administracja lokalna local administration

administracyjny administrative

organ administracyjny administrative body

podział administracyjny administrative division

decyzja administracyjna administrative decision

administrator administrator

administrator baz danych data base administrator

administrator sieci network administrator

adnotacja note

adoptować adopt

adoptowany fostered

adoptowane dziecko fostered child

adres address

na adres to the address

adres do doręczeń service address

adres korespondencyjny correspondence address

adres pocztowy mailing address

adres zamieszkania place of residence

adres strony internetowej website address

adresat addressee

adwokat counsel, solicitor

aerozol aerosol

agencja agency

opłata agencyjna agency fee

agencja celna customs agency

agencja państwowa state agency

agent agent

agent ubezpieczeniowy underwriter

aglomeracja agglomeration

agregować aggregate

Akademia Ekonomiczna Academy of Economics

Akademia Medyczna Medical Academy

Akademia Rolnicza Academy of Agriculture

Akademia Sztuk Pięknych Academy of Fine Arts

akapit paragraph

akceptacja acceptance

akceptacja wniosku acceptance of the petition

po akceptacji upon acceptance

akceptować accept

akceptować co do zasady accept as to the principle

akcesoria accessories

akcja stock

akcja uprzywilejowana privileged stock

akcje założycielskie founder’s shares

akcja na okaziciela bearer’s stock

akcja imienna inscribed stock

akcja uprzywilejowana debenture stock

akcyza excise duty

akredytacja accreditation

akredytywa letter of credit

akt certificate, act

akt chrztu baptism certificate

akt notarialny notary deed

akt oskarżenia indictment act

akt prawny legal act

akt delegowany delegated act

akt normatywny normative act

akt małżeństwa marriage certificate

akt urodzenia birth certificate

akt wykonawczy execution act

akt założycielski founding deed

akt zgonu death certificate

akta files

akta osobowe personal files

akta osobowe personal records

akta urzędu stanu cywilnego marital status records

akta sądowe court files

aktualizacja wyceny revaluation

aktualizacja wyceny aktywów revaluation of

niefinansowych non-financial assets

aktualizować update

aktualny current, valid

aktualna wartość godziwa current goodwill

aktuariusz actuary

aktywa assets

środki w budowie assets under construction

aktywa bieżące current assets

aktywa gotówkowe monetary assets

aktywa materialne tangible assets

aktywa niematerialne intangible assets

aktywa płynne liquid assets

aktywa rzeczowe tangible assets

aktywa zastawione pledged assets

aktywa obrotowe working assets

aktywa trwałe netto ogółem total net fixed assets

aktywacja activation

aktywizacja zawodowa outplacement

aktywizować stimulate

aktywować activate

akumulator accumulator

akwizycja canvassing

akwizytor canvasser

album studenta student’s index book

algorytm algorithm

alimenty alimonies

pozew o alimenty petition for maintenance

przyznać alimenty award alimonies

alimenty na rzecz dziecka child support

alokacja allocation

alternatywny alternative

aluminium aluminium

ambulatorium outpatient clinic

leczenie ambulatoryjne outpatient clinic treatment

ambulatorium chirurgiczne surgical outpatient

opieka ambulatoryjna outpatient clinic care

aminokwas amino acid

amoniak ammonia

amonowy ammonium

amortyzacja amortization

odpis amortyzacyjny amortization write-off

amortyzować amortize, absorb

amortyzować wstrząsy absorb shocks

amortyzowany amortized

amper ampere

amplituda amplitude

analiza analysis

analiza zgodności correspondence analysis

analiza ekonomiczna economic analysis

analiza kosztów i korzyści cost benefit analysis

analiza sytuacji analysis of situation

analiza opisowa descriptive analysis

analiza tekstu text analysis

analiza treści żołądkowej gastric analysis

analiza ilościowa quantitive analysis

analiza jakościowa qualitative analysis

analiza wrażliwości analysis of sensitivity

analiza zdarzenia analysis of the event

analiza zgodności analysis of conformity

analiza zjawiska analysis of the phenomenon

analogiczny analogous

analogiczy okres analogous period

aneks schedule, annex

aneks do umowy annex to the agreement

angażować involve

anion anion

ankieta survey

anoda anode

anomalia abnormalities

antena antenna

antykorozyjny anticorrosive

anulować cancel, nullify, withdraw

anulować płatności withdraw payments

anulować powództwo cancel a claim

anulowanie cancellation

aparat apparatus

aparatura instruments

aparatura measure and control

kontrolno-pomiarowa instruments

aport contribution in kind

appostille appostille

aprobata approval

aprobata techniczna technical approval

arbiter arbiter

archiwa archives

archiwizować archivise

areszt arrest, detention

areszt tymczasowy detention before trial

nakaz aresztowania arrest warrant

jest pan aresztowany you are under arrest

argument argument

arkusz sheet

arkusz kalkulacyjny spreadsheet

artykuł article

artykuły piśmiennicze stationery

towary commodities

artykuły pierwszej potrzeby basic commodities

asekuracja assistance

aseptyczny aseptic

zapalenie aseptyczne aseptic inflammation

asesor assistant

asesor prokuratora prosecutor assistant

asesor notarialny notary assistant

asfalt asphalt

astma astma

atest certificate, attestation

atest zgodności attestation of conformity

atest oględzin visual inspection certificate

autentyczność authenticity

autentyczny genuine

autentyczny podpis genuine signature

automatycznie automatically

automatyczny automatic

autonomiczny autonomic

autopsja autopsy

autor author

autoryzować authorize

autoryzowany authorized

agent autoryzowany authorized agent

autostrada motorway

awans promotion

awaria failure

awaria techniczna technical failure

azot nitrogen

azotan mononitrate

B

badania i rozwój research and development

badanie test examination

badanie czynnościowe function test

badanie rentgenowskie X-ray test

badanie gołym okiem naked-eye examination

badanie kontrolne follow-up examination

badanie przesiewowe screening examination

badanie HP histopathological test

badanie opinii publicznej social survey

badanie laboratoryjne laboratory test

badanie funkcji hormonu

tarczycy thyroid function test

badanie fizykalne physical examination

badanie reprezentacyjne sample survey

badanie opisowe descriptive survey

badanie na próbie sample check

badanie kału stool analysis

badanie słuchu hearing test

badanie USG USG test

badawczo-rozwojowy research and development

bagatelny of minor importance

bagażnik trunk

bankowy fundusz gwarancyjny guarantee bank fund

barka barge

barwnik additive, color

baza base

baza materiałowa material base

baza zaopatrzenia supply base

beczułka barrel

belka beam

beneficjent beneficiary

benzyna petrol

benzyna bezołowiowa lead-free petrol

beton concrete

beton zbrojony reinforced concrete

bez ograniczeń without restraints

bez osobowości prawnej not having legal personality

bez recepty over-the-counter

bez uszczerbku without prejudice

bez VAT VAT excluded

bez względu na irrespective of

bez względu na

wszelkie postanowienia notwithstanding anything

bez zastrzeżeń with no reservations

bez zgody drugiej strony without the consent of the other party

bez zmian ogniskowych no focal lesions

bezawaryjny failure free, non-failure

bezbolesny painless

bezdomny homeless

bezosobowy non-personal

bezpieczeństwo safety

bezpieczeństwo drogowe road safety

bezpieczeństwo żywieniowe food safety

bezpieczeństwo i zdrowie

w miejscu pracy health and safety at work

bezpiecznik fuse

bezpłatny free of charge

bezpłatna naprawa repair free of charge

bezpodstawny groundless

bezpośredni direct, underlying

bezpośrednia przyczyna underlying cause, immediate cause

bezpośrednie zagrożenie imminent danger

bezpośredni związek z direct connection with

bezpośrednio directly

bezprzewodowy wireless

bezskuteczny ineffective

bezskuteczny upływ ineffective lapse

bezskuteczny upływ terminu ineffective lapse of time

bezskuteczny upływ czasu ineffective lapse of time

bezspornie unquestionably

bezprawny unlawful, illicit, illegal

bezprawne zajęcie unlawful seizure

bezsprzeczny undeniable

bezstronność impartiality

bezstronny impartial

bezwarunkowy unconditional

bezwzględny absolute

temperatura bezwzględna absolute temperature

wartość bezwzględna absolute value

bezzwrotny non-returnable

będący przedmiotem being subject of

bhp industrial safety

białaczka leukaemia

białko protein

bibliotekoznawstwo library science

biegły expert

biegły księgowy certified accountant

biegły rewident certified auditor

biegły sądowy court expert

bierne rozliczenia

międzyokresowe accrued liabilities

bierny passive

rozliczenia bierne accrued liabilities

bieżący current, ongoing

bieżąca działalność current activity

bieżąca eksploatacja current exploitation

bieżąca ocena sytuacji current assessment of the situation

bieżące zobowiązania z tytułu current liabilities for

informować na bieżąco keep informed on a current basis

bieżący podatek dochodowy current income tax

bilans balance sheet, balance

bilans handlowy trade balance

bilans otwarcia opening balance

bilans zamknięcia closing balance

biogazownia biogas station

biomasa biomass

bioodpady biowaste

bitumiczny bituminous

masa bitumiczna bitumionus mass

biuro office

biuro obrotu nieruchomościami real estate agency

biuro podawcze petition office

biuro praw pacjenta Patient’s Rights Bureau

blizny scars

blok block, segment

blok operacyjny operating theatre

blokada blockade

błąd error

błąd formalny formal error

błąd odczytu reading error

błąd w sztuce lekarskiej medical negligence

błędny misleading, erroneous

błędnie interpretować errouneously interpret

bodziec incentive

bolesny painful

bon coupon

bon skarbowy treasury bill

ból pain

brak lack, shortage

brak podstaw no bases

brak towarów shortage of goods

brak było podstaw there were no bases to

brak zgodności nonconformity

w przypadku braku in the absence of

brakujący missing

brakujące informacje missing information

branża industry

branża chemiczna chemical industry

branża medyczna medical industry

branża paliwowa fuel industry

branża spożywcza foodstuffs industry

branża tekstylna textile industry

branża węglowa coal industry

branża wydobywcza exploration industry

broń palna fire arms

brutto gross

wynagrodzenie brutto gross remuneration

waga brutto gross weight

brzuszny abdominal

budownictwo building, construction

budownictwo mieszkaniowe housing building

towarzystwo budowlane building society

budynek building

budynek mieszkalny one dwelling

budynek sądu courthouse

budzić uzasadnione wątpliwości raise justified doubts

budżet budget

budżet korygujący correction budget

burmistrz mayor

bz. (bez zmian) NAD (no abnormality detected)

C

cała sprzedaż roczna total annual sales

całkowity total, complete

całodobowy round-the-clock

cały etat full-time

cecha feature

cecha uszkodzenia feature of the defect

cechy characteristics

cedent assignor

cegła brick

cel target, goal, purpose

cel nadrzędny superior goal

celem przedłożenia in order to submit

cel wydania zaświadczenia purpose of issue

celnik customs officer

celowy intentional

cena price

cena do spłacenia a price to be paid

cena nabycia purchase price

cena korzystna dla obu stron price beneficial for both parties

cena rynkowa market price

cena wywoławcza call price

cena konsumpcyjna consumer price

cena umowna contractual price

cena wiążąca binding price

cena dumpingowa dumper price

cena wytworzenia manufacturing price

cena jednostkowa unit price

cena odniesienia reference price

cena żądana asked price

cena do spłacenia amount owed

centrum centre

centrum zarządzania kryzysowego risk crisis center

centrum diagnostyczne diagnostics centre

centrum medyczne medical centre

cesja assignment, transfer

cesja praw z polisy assignment of right from the policy

cesjonariusz transferror, assignee

charakter nature

charakteryzujący się characterized by

chemikalia chemicals

choć though

choroba disease

choroba zawodowa occupational disease

choroba społeczna social disease

choroba zapalna skóry dermatitis

choroba cywilizacyjna modern-age disease

choroba przenoszona drogą

pokarmową foodborne disease

chory patient

chory może chodzić ambulatory patient

chory przewlekle dializowany chronic dialysis patient

chronić przed protect against

chwalić się boast about

chyba że unless save as

ciało obce foreign matter

ciało stałe solid body

ciało lotne volatile body

ciało płynne liquid body

ciągle continuously, on a permanent basis

ciągłe monitorowanie continuous monitoring

ciągłość continuity

ciąża pregnancy

ciekawość curiosity

z czystej ciekawości out of pure curiosity

cierpieć na suffer from

ciężar dowodu burden of proof

cło duties

urząd celny customs office

skład celny customs warehouse

deklaracja celna customs declaration

co do as to

co do istoty as to the essence

co drugi alternate

co następuje as follows

co wynika z which results from

codzienny day-to-day

cofnąć withdraw, revoke

cofnąć akt mianowania revoke the appointment

cofnąć koncesję withdraw the concession

cudzołóstwo adultery

cukrzyca diabetes

cyfrowy digital

cykl cycle

cykl kształcenia education cycle

cykl koniunkturalny business cycle

cyklicznie on a cycle basis

cywilnoprawny civil and legal, civil law

czynność cywilnoprawna civil law action

czas trwania duration

czas wyłączenia downtime

czasowe wykonywanie temporary performance

czasowe zastępstwo temporary substitution

czek cheque

czek bez pokrycia dishonourable cheque

czek in blanco blank cheque

czeladnik journeyman

czerpać (korzyści) derive (benefits)

częstotliwość frequency

częściowy partial

część tabelaryczna tabular part

część zapasowa spare part

człowiek rasy białej Caucasian

czujnik sensor

czyli namely

czyn deed

czynne rozliczenia

międzyokresowe deferred expenditures

czynnik factor

czynniki makroekonomiczne macroeconomic factors

czynniki ryzyka risk factors

czynność activity

czynność cywilnoprawna civil law activity

czynny active

czynsz rent

czytelny legible

czytnik reader

czytnik kodu paskowego barcode reader

D

dająca się przewidzieć

przyszłość foreseeable future

dalszy further

dalsza konsekwencja further consequence

dalsze rozważanie further consideration

dalsze leczenie further treatment

dane data

dane księgowo-rachunkowe accounting data

dane liczbowe figures

dane bankowe payment data

dane uzupełniające supplementary data

dane łączne total data

dane statystyczne vital data

dane demograficzne vital statistics

dany given

w danym roku in a given year

darowizna donation

data date

data początku rozliczenia commencement date

odsetek to charge interest

data produkcji date of manufacture

data rozliczenia settlement date

data skuteczności prawnej date of legal effectiveness

data urodzenia date of birth

data utworzenia creation date

data wejścia w życie date of entry into force, date of effectiveness

data wpływu date of entry

data wygaśnięcia date of expiry

data wymagalności maturity date

data złożenia submission date

data zapadalności maturity date

data graniczna border date

data końcowa final date

data nadania date of mailing

dawka dosage

dawkowanie dosing

debet debit

decydujący decisive

głos decydujący casting vote

decyzja decision

decyzja Rady Council decision

decyzja administracyjna administration decision

decyzja o decision on

podjąć decyzję make a decision

proces decyzyjny decision-making process

deklaracja declaration

deklaracja celna customs declaration

deklaracja podatkowa tax declaration, tax return

deklaracja zgodności declaration of conformity

dekret order

dekret z mocą ustawy statutory order

delegować delegate

delegować uprawnienia delegate powers

delegować pracowników delegate employees

demontaż disassembly

departament department

departament prawny legal department

departament przemysłu department of industry

departament zdrowia health department

deponent dispositor

depozyt deposit

depozyt sądowy court deposit

deprecjacja depreciation

desygnować designate

detaliczny retail

dioda diode

dla for

dla celów podatkowych for tax purposes

dlatego też therefore

dług debt

dług celny customs debt

dług nieściągalny bad debt

dług zagraniczny foreign debt

długość length

długoterminowy long term

dłużnik debtor

dłużnik niewypłacalny insolvent debtor

dniówka day’s wage

do czasu gdy staną się

wymagalne until they are mature

do dyspozycji for disposal

do kwoty up to the amount

do rąk to the hands of

do wiadomości to the attention of

do wymaganego poziomu to the rerquired level

do wypełnienia to be filled in

dobra konsumpcyjne consumer protection

dobrowolny voluntary

dobrze się składa, że it is fortunate

docelowy target

docelowy wskaźnik target index

rezerwy docelowe target reserves

docelowe przeznaczenie target purpose

dochodowy profitable

dochodowy interes profitable business

podatek dochodowy income tax

dochodzić w sądzie seek in court

dochód income

dochód brutto gross income

dochód socjalny minimum subsistence level income

dochód z tytułu własności property income

dochód z odsetek interest income

dochód netto net income

dochód ogółem income in total

dochód z pracy earned income

dodać add

dodatek addendum

dodatek funkcyjny special duty allowance

dodatek do umowy addendum to the agreement

dodatek urlopowy holidays allowance

dodatek motywacyjny incentive bonus

dodatek wiejski rural allowance

dodatek reprezentacyjny entertainment allowance

dodatkowy additional

dodatkowe ryzyko additional risk

dofinansować subsidize

dofinansowany przez subsidized by

dojazd travel

droga dojazdowa access road

dojść do wniosku reach the conclusion

dokładny careful

dokonać podpisu place the signature

dokonać przeglądu view

dokonać w pełni świadomej zmiany effect a fully aware change

dokonać wpisu make an entry

dokument document

dokumentowe inkaso

gotówkowe document against payment

dokument towarzyszący accompanying document

dokument WZ delivery note

dokument pobytowy residence permit

dokument będzie opatrzony document shall bear

dokument prawny legal document

dokument musi zostać the document must be

odesłany natychmiast sent back immediately

po otrzymaniu after reception

dokumentacja documentation

dokumentacja uzupełniająca supplementary documentation

dokumentacja projektowa project documentation

dokumentacja choroby disease history

dołączyć attach, enclose

dom house

dom pomocy społecznej nursing home

domagać się request

domniemanie presumption, allegation

domniemany presumed

dopasować align

dopełnić obowiązku fulfill an obligation

doposażenie additional equipment

doprecyzować specify

doprowadzić do skutku make effective

dopuszczać allow, admit

dopuszczać do obrotu admit for trade

dopuszczalny allowable

dopuszczalny poziom ryzyka allowable risk level

dopuścić allow, admit

dopuścić do publikacji admit for publication

dopuścić dowód admit evidence

doradca adviser

doręczyciel deliverer

doręczyć deliver

dostarczyć provide, furnish

dostarczyć osobiście deliver in person

dostawca supplier, deliverer

dostawca usług supplier of services

wiarygodność dostawcy vendor reliability

dostęp access, admission

dostęp bezpośredni direct access

dostępność availability

dostępność danych data availability

dostrzegalny discernible

dość znacznie quite significantly

doświadczenie experience

zdobyć doświadczenie gain experience

dotrzymać terminu keep the date

dotychczas zgromadzony collected so far

dotychczasowy formerly applicable

dotyczący concerning

dotyczy refers to, relates to, concerns

dotyczyć refer to

dowieść praw assert rights

dowodzić prove

dowód proof

dowód osobisty indentification card

dowód rejestracyjny registration documents

dowód wydania towaru delivery note

dowód proof, evidence

dostarczyć dowód provide evidence

zbierać dowody collect evidence

materiał dowodowy evidence material

dozwolony permitted, allowed

dozwolone wydatki legitimate expenses

dr n. med. M.D. Ph. D.

droga road

droga ekspresowa express road

droga gruntowa unsurfaced road

droga polna field way

droga publiczna public road

droga dojazdowa access road

drogą elektroniczną by electronic mail

druga strona the other party

druk statystyczny statistical form

drukowane litery printed litters

drukowanymi literami in printed letters

dumny proud

dwubiegunowy bipolar

dwukrotnie twice, double

dwukrotnie wyższy double higher

dwutlenek siarki sulphur dioxide

dwutlenek węgla carbon dioxide

dwuznaczny ambiguous

dyplom diploma

dyplom ukończenia studiów studies completion diploma

dyplom z wyróżnieniem diploma with honours

dyrektywa directive

dyrektywa rady council directive

dyscyplinarny disciplinary

komisja dyscyplinarna disciplinary commission

dyskonto discount

dysponent disponent

dyspozycja disposition

dyspozycja płatnicza payment disposition

dystrybutor distributor

dywidenda dividend

dywidenda zaliczkowa interim dividend

dział division, department

działać operate, act

działać łącznie act jointly

działać wspólnie act commonly

działając na mocy acting by virtue of

działając na wniosek acting upon request

działający w takim charakterze acting as such

działać na szkodę act to the detriment

działający (jako) acting

działalność activity

działalność dotychczasowa present activity

działalność gospodarcza business activity

działalność kontynuowana continued activity

działalność przewozowa transport activity

działalność zaniechana abandoned activity

działalność dobroczynna charity

działania prewencyjne prevention actions

działania wrogie hostilities

działka plot

działka gruntowa land plot

działka rolnicza agricultural plot

działka budowlana building plot

działka uzbrojona developed plot

dziedziczenie inheritance

dziedziczny congential (disease)

dziedzina area

mieć doświadczenie

w dziedzinie have experience in the area

dziekan dean

dzielić divide, share

dzielić na divide into

podzielony na divided into

dzieło przypadku work of chance

dzieło sztuki work of art

dzienna norma daily pro rata

dzienne saldo daily balance

dziennik budowy construction log

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej Official Journal (O. J.)

Dziennik Ustaw (Dz. U.) Journal of Laws (J. of L.)

dzień day

stan na dzień state as of

z dnia of

co drugi dzień every other day

dzień przyznania day of granting

dzień handlowy working day

dzierżawca lessor

dźwignia finansowa financial lever

E

echostruktura echostructure

edukacja education

edukacja dorosłych education of adults

efekt effect

efektywność efficiency

efektywny effective

efektywna stopa procentowa effective percentage rate

egzamin exam

egzamin maturalny secondary school exam

egzaminowany examined

egzaminujący examiner

komisja egzaminacyjna examination board

egzekucja execution

poddać się egzekucji submit to execution

egzekwować execute

egzemplarz copy

jednobrzmiący egzemplarz counterpart

ekonomiczny (oszczędny) economical

ekonomiczny

(dotyczący ekonomii) economic

ekonomiczna użyteczność economic utlity

ekonomiczne uzasadnienie economic justification

eksploatacja exploitation

wycofać z eksploatacji withdraw from exploitation

ekspozycja exposure

ekspozycja na ryzyko exposure to a risk

ekspozycja walutowa spółki company’s currency exposure

ekwiwalent equivalent

ekwiwalent pieniężny pecuniary equivalent

element element

element składowy component

emeryt retiree

emerytalny fundusz zakładowy contributory pension

emerytura retirement

odejść na emeryturę retire

wiek emerytalny retirement age

emisja issue

emisja papierów wartościowych issue of securities

emitent issuer

energia elektryczna electricity

epikryza epicrysis

estoppel estoppel

estoppel przyrzeczenia promissory estoppel

etap stage

etat position

na pełny etat on a full-time basis

na pół etatu on a part-time basis

obsadzić etat fill in vacancy

ewentualnie possibly, alternatively

ewidencja register

ewidencja ludności register of population

ewidencjonować register

F

fabryka factory

fabrycznie nowy brand new

faktura invoice

faktura korygująca correction invoice

faktura zaliczkowa advance invoice

fakturować to invoice

faktycznie actually

faktyczny stan rzeczy actual state of affairs

figurować appear (in the register)

nie figuruje has no record

finanse publiczne public finance

finansować finance

finansowanie financing

finansowanie zewnętrzne external financing

finansowanie długoterminowe long-term financing

firma prawnicza law firm, legal office

fizjoterapia physiotherapy

forma elektroniczna electronic form

forma papierowa hard copy

forma prawna legal form

forma zorganizowana organized form

formularz (PIT) form, an annual tax declaration

formularz zgłoszeniowy application form

forum forum

fracht freight

fracht przedpłacony pre-paid freight

fundusz fund

fundusz celowy target fund

fundusz emerytalny pension fund

emerytalny fundusz składkowy contributory pension scheme

G

gabinet room office

gastrolog gastrologist

gdyż as

giełda exchange

giełda papierów wartościowych stock exchange

Giełda Papierów Wartościo- Warsaw Stock Exchange

wych w Warszawie (WSE)

giełda towarowa commodity exchange

gładki smooth

głos decydujący decisive voice, casting vote

głosowanie voting

głosowanie jawne open voting

głosowanie tajne secret voting

głowica head

główne obowiązki pracownicze key job duties

główne wyzwanie main challenge

główny inspektor head inspector

Główny Inspektor Sanitarny Chief Sanitary Inspector

główny księgowy chief accountant

główny sędzia presiding judge

gmach sądu house of court

gospodarka economy, management

gospodarka nieruchomościami real estate management

gospodarka odpadami waste management

gospodarka wodno-elektrolitowa water-electrolyte balance

gospodarować manage

gotowość do pracy standby

gotowość realizacji readiness for realization

gotowość serwisowa service readiness

granica border, limit

granica miasta town limits

gromadzić gather, collect

gromadzić materiał collect material

gromadzić materiał dowodowy collect evidence

grunt land

grunt orny arable land

gruz rubble, debris

gruźlica tuberculosis

gryzoń rodent

gwarancja guarantee

gwarancja wykonania performance guarantee

H

harmonogram schedule

hipoteka mortgage

hipoteka kaucyjna bailment mortgage

hrabstwo county

hurtownik wholeseller

I

ilościowy quantitative

implantacja implementation

Incoterms Incoterms

koszt i fracht (CFR) Cost and Freight

przewoźne opłacone do CPT carriage paid to

informacja information

powziąć informacje learn information

informacja źródłowa source information

informacje poufne confidential information

inhibitor inhibitor

instrukcja obsługi operation manuals

instrument instrument

instrument finansowy financial instrument

instrument pochodny derivative instrument

instytucja institution

instytucja zamawiająca ordering institution

integralny integral

stanowi integralną część umowy shall constitute an integral part of agreement

interes społeczny social interest

interesariusz stakeholder

program emerytalny

dla interesariuszy stakeholder pensions cheme

interfejs interface

interpretować interpret

interwencja intervention

inwentaryzacja stocktaking

przeprowadzać inwentaryzację conduct stocktaking

inwentaryzować stocktake

istnieć exist

istniejący existing

istota essence

istota ryzyka essence of risk

istotnie miało miejsce actually took place

istotność significance

istotny essential

istotne oszacowanie essential estimation

istotne zdarzenia significant events

istotny błąd material error

izba chamber

izba cywilna civil chamber

izba przyjęć admission room

izba rozrachunkowa accounting chamber

izba handlowa commercial chamber

izba handlu i przemysłu chamber of commerce and industry

izba rzemieślnicza craftsmen chamber

J

jak wspomniano we wstępie as provided in the introduction

jakościowy qualitative

jednocześnie simultaneously

jednogłośnie unanimously

jednomiesięczny one-month

jednorazowo on a single basis

jednorazowa wpłata lump-sum payment

jednorazowy single

jednostka unit

jednostka administracyjna administration unit

jednostka kierująca referring unit

jednostka budżetowa budgetary unit

jednostka dominująca dominant unit

jednostka organizacyjna organizational unit

jednostka podporządkowana subordinate unit

jednostka powiązana affiliated unit

jednostka stowarzyszona associated unit

jednostka zagraniczna foreign unit

jednostka miary unit of measurement

jednostkowy unit

jednostkowe sprawozdanie roczne unit annual report

jest uprawniony shall be entitled to

jest uwarunkowany shall be conditioned by

jeśli to możliwe if possible

język language

język urzędowy official language

język wykładowy language of lecture

jurysdykcja jurisdiction

miejsce jurysdykcji legal venue

jw. as above

K