Milionerzy z wyboru - Brian Tracy - ebook

Milionerzy z wyboru ebook

Tracy Brian

4,5

Opis

Książka Milionerzy z wyboru - 21 tajemnic sukcesu dowodzi, że bez względu na swoją sytuację życiową każdy może odnieść sukces finansowy. Porady zawarte w tej książce autor oparł na kilkudziesięcioletnich wnikliwych badaniach nawyków i praktyk stosowanych przez setki milionerów, którzy zawdzięczają fortunę wyłącznie własnej pracy. Zdaniem Tracy'ego ludzie sukcesu to ci, którzy po prostu przestrzegają w życiu owych 21 zasad. Ta przejrzysta i praktyczna książka instruuje krok po kroku, jak zostać milionerem, zaczynając nawet od zera. Dzięki niej dowiesz się, jak wytyczać własne cele, sporządzać plany działania i wykorzystać swoje wrodzone talenty, by robić to, o czym naprawdę marzysz. Dzięki opisanym tu sprawdzonym strategiom oraz ideom możesz szybko odnieść sukces finansowy to bardziej realne, niż myślisz! Łatwa i przyjemna lektura oraz praktyczne wskazówki, jak w codziennym życiu stosować 21 "tajemnic sukcesu" na pewno pomoże ci dołączyć do grona najbogatszych! Dowiedz się, jak zwykli ludzie dorabiają się niezwykłych fortun! Ta ekscytująca książka przynosi instrukcje, jak krok po kroku zostać milionerem, nawet jeśli zaczynasz od zera. Pomoże ci określić własne cele, sporządzić plan działań i tak zorganizować pracę, by dojść do tego, o czym marzysz. Skorzystaj w praktyce ze sprawdzonych strategii i pomysłów Briana Tracy'ego, a odniesiesz sukces szybciej, niż się spodziewasz! Milion do ręki? A czemu nie? Nikt nie jest lepszy ani mądrzejszy od ciebie! Milionerzy to po prostu ci, którzy znają 21 tajemnic sukcesu. I ty możesz je poznać! Nie bój się marzyć o ogromnym sukcesie finansowym, ale najpierw przeczytaj Milionerów z wyboru - 21 tajemnic sukcesu. Brian Tracy jest w USA autorytetem, jeśli chodzi o wydobycie ukrytego potencjału i kreatywności człowieka. Ten dynamiczny i inspirujący prelegent przemawia co rok do ponad 250 tysięcy ludzi, zachęcając ich do obrania kierunku na sukces życiowy i zawodowy. Wykładał w takich firmach, jak IBM, Arthur Andersen, McDonnell Douglass i The Million Dollar Round Table. Zanim założył własną firmę, Brian Tracy International, odnosił sukcesy jako handlowiec i specjalista ds. marketingu oraz inwestycji na rynku nieruchomości, w dystrybucji i doradztwie dla menedżerów. Tracy jest autorem takich bestsellerów, jak The 100 Absolutely Unbreakable Laws Business Success (100 absolutnie niepodważalnych praw sukcesu w biznesie) i Maximum Achievement (Maksymalne spełnienie), oraz licznych programów motywacyjnych na taśmach audio, m.in. The Psychology of Achievement (5 spełnienia) i How To Start and Succeed in Your Own Business (Jak otworzyć własną firmę i odnieść sukces).

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 52

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
Ty­tuł ory­gi­na­łu:

THE 21 SUC­CESS SE­CRETS OF SELE-MADE MIL­LIO­NA­IRES

Prze­kład: Ra­fał Schmidt­ke

Pro­jekt okład­ki: Ma­rek Za­dwor­ny

Re­dak­cja: Ewa Stahn­ke

Co­py­ri­ght © 2001 by Brian Tra­cy

Co­py­ri­ght © for the Po­lish edi­tion by Wy­daw­nic­two Stu­dio EMKA

War­sza­wa 2002, 2012

Wszel­kie pra­wa, włącz­nie z pra­wem do re­pro­duk­cji tek­stów w ca­ło­ści lub w czę­ści, w ja­kiej­kol­wiek for­mie – za­strze­żo­ne.

In­for­ma­cji udzie­la:

Wy­daw­nic­two Stu­dio EMKA

ul. Kró­lo­wej Al­do­ny 6/2a, 03-928

War­sza­wa tel./fax 22 628 08 38, 616 00 67

wy­daw­nic­two@stu­dio­em­ka.com.pl

www.stu­dio­em­ka.com.pl

ISBN 978-83-63773-12-0

Skład wersji elektronicznej:

Virtualo Sp. z o.o.

Wprowadzenie

Nin­iej­sza książ­ka jest owo­cem mo­jej pra­cy ba­daw­czej, dy­dak­tycz­nej i pięt­na­sto­let­nie­go do­świad­cze­nia w kon­tak­tach z mi­lio­ne­ra­mi z wy­bo­ru1. Za­mie­ści­łem w niej naj­waż­niej­sze idee i stra­te­gie, któ­re po­zna­łem dzię­ki lek­tu­rze se­tek ksią­żek i ty­się­cy ar­ty­ku­łów po­świę­co­nych me­to­dom za­ra­bia­nia pie­nię­dzy. Sta­ra­łem się za­pre­zen­to­wać je w spo­sób pro­sty, prze­ma­wia­ją­cy do wy­obraź­ni i przy­stęp­ny, tak by każ­dy mógł z nich ła­two sko­rzy­stać.

Jako na­sto­la­tek do­ra­sta­łem w Po­mo­nie w Ka­li­for­nii. W domu nig­dy się nie prze­le­wa­ło, a ja ma­rzy­łem, że jesz­cze przed trzy­dziest­ką zo­sta­nę mi­lio­ne­rem. Je­stem pe­wien, że po­dob­ne ma­rze­nia snu­je wie­lu lu­dzi.

Gdy jed­nak stuk­nę­ła mi trzy­dziest­ka, by­łem da­lej bez gro­sza, po­dob­nie jak wte­dy, gdy mia­łem dwa­dzie­ścia lat. I wła­śnie wów­czas sta­ło się coś, co dia­me­tral­nie od­mie­ni­ło moje ży­cie. Za­da­łem so­bie py­ta­nie: dla­cze­go nie­któ­rzy od­no­szą suk­ces, a inni nie? In­te­re­so­wa­ło mnie przede wszyst­kim, jak to jest, że pew­ni lu­dzie, za­czy­na­jąc od zera, sta­ją się w koń­cu mi­lio­ne­ra­mi. Po­szu­ki­wa­nie od­po­wie­dzi na to nur­tu­ją­ce mnie py­ta­nie za­owo­co­wa­ło na­pi­sa­niem tej książ­ki.

W cen­trum mo­ich za­in­te­re­so­wań zna­leź­li się wła­śnie owi mi­lio­ne­rzy, któ­rzy sa­mo­dziel­nie zbi­li for­tu­nę, po­nie­waż ich ce­chy wy­da­ły mi się nie tyl­ko war­te na­śla­do­wa­nia, lecz god­ne głęb­szej ana­li­zy. Za­czy­na­li od zera i w koń­cu osią­gnę­li ma­gicz­ny mi­lion do­la­rów tyl­ko dzię­ki temu, że nie­zwy­kle kon­se­kwent­nie re­ali­zo­wa­li przy­ję­te do­bro­wol­nie za­sa­dy.

Prze­ko­na­łem się, że aby od­nieść wy­mier­ny suk­ces w ży­ciu, trze­ba być oso­bą wy­jąt­ko­wą. Aby wzbić się po­nad prze­cięt­ność, mu­sisz roz­wi­nąć w so­bie ce­chy i zdol­no­ści, któ­rych bra­ku­je zwy­kłym śmier­tel­ni­kom.

Naj­waż­niej­szym ele­men­tem w dro­dze do suk­ce­su fi­nan­so­we­go nie są pie­nią­dze. Mu­sisz stać się czło­wie­kiem, któ­ry po­tra­fi nie tyl­ko je za­ro­bić, ale tak­że utrzy­mać.

Od­sła­niam w tej książ­ce 21 „ta­jem­nic suk­ce­su”, któ­re są klu­czem do sa­tys­fak­cji w każ­dej dzie­dzi­nie two­je­go ży­cia, i to nie­za­leż­nie od tego, ile dziś za­ra­biasz. Do­bra wia­do­mość: mo­żesz sto­so­wać te za­sa­dy, dą­żąc do cze­go­kol­wiek, na czym na­praw­dę ci za­le­ży; zo­sta­ły one od­kry­te daw­no temu i wy­pły­wa­ją wciąż na nowo przez ostat­nie stu­le­cia. Sam sie­bie po­strze­gam bar­dziej jako ter­mi­na­to­ra szko­ły suk­ce­su – czy­tel­ni­ka, ba­da­cza, ana­li­ty­ka i pro­pa­ga­to­ra wspa­nia­łych idei – niż pre­kur­so­ra czy twór­cę cał­ko­wi­cie no­wych kon­cep­cji. Wie­rzę w sło­wa, któ­re czy­ta­my w Księ­dze Ko­he­le­ta: „…nic zgo­ła no­we­go nie ma pod słoń­cem”.

Wiem, że je­śli się­gną­łeś po tę książ­kę, to za je­den z głów­nych ce­lów ży­cio­wych sta­wiasz so­bie by­cie kimś nad­zwy­czaj­nym i pra­gniesz w peł­ni wy­ko­rzy­stać wła­sny po­ten­cjał. Każ­da z oma­wia­nych tu ta­jem­nic suk­ce­su po­mo­że ci po­su­nąć się do przo­du na dro­dze do cu­dow­ne­go ży­cia, któ­re cię cze­ka. A za­tem mi­łej lek­tu­ry!

BRIAN TRA­CY

Sier­pień 2000

Mo­je­mu cu­dow­ne­mu sy­no­wi,

Da­vi­do­wi,

do­sko­na­łe­mu ucznio­wi,

wspa­nia­łe­mu przed­się­bior­cy

i przy­szłe­mu mi­lio­ne­ro­wi,

któ­ry z pew­no­ścią

o wła­snych si­łach zbi­je for­tu­nę

Wstęp Prawo przyczyny i skutku

Nie­ba­wem do­wiesz się, jak od­mie­nić wła­sne ży­cie. Oma­wia­ne tu idee, kon­cep­cje i stra­te­gie są ni­czym tram­po­li­na, z któ­rej wcze­śniej sko­czy­ły mi­lio­ny lu­dzi – mło­dych i sta­rych, bied­nych i bo­ga­tych – pra­gną­cych od­nieść trwa­ły suk­ces fi­nan­so­wy. Za­sa­dy te są pro­ste, sku­tecz­ne i ła­twe do za­sto­so­wa­nia. Zo­sta­ły nie­jed­no­krot­nie spraw­dzo­ne i tak sta­nie się rów­nież w two­im przy­pad­ku, je­że­li kon­se­kwent­nie bę­dziesz się ich trzy­mał w ży­ciu.

Na­sze cza­sy na­le­żą do naj­wspa­nial­szych, ja­kich kie­dy­kol­wiek do­świad­czy­ła ludz­kość. Co­raz wię­cej jest lu­dzi bo­ga­tych, któ­rzy za­czy­na­li od zera. Po­nad sie­dem mi­lio­nów mi­lio­ne­rów w Ame­ry­ce prze­waż­nie za­wdzię­cza for­tu­nę wy­łącz­nie so­bie. Licz­ba ta wzra­sta co rok o 15-20%. Zda­rza­ją się for­tu­ny dzie­się­cio­mi­lio­no­we, stu­mi­lio­no­we, a na­wet prze­kra­cza­ją­ce dwie­ście mi­liar­dów. W hi­sto­rii ludz­ko­ści nig­dy przed­tem nie od­no­to­wa­no tak gwał­tow­ne­go wzro­stu za­moż­no­ści.

A oto naj­wspa­nial­sza wia­do­mość: prak­tycz­nie każ­dy za­czy­na od zera. Po­nad 90% lu­dzi, któ­rzy od­nie­śli suk­ces fi­nan­so­wy, na star­cie było kom­plet­nie spłu­ka­nych lub znaj­do­wa­ło się na skra­ju ban­kruc­twa. Prze­cięt­ny mi­lio­ner, któ­ry zbił for­tu­nę dzię­ki wła­snej pra­cy, śred­nio 3,2 razy był ban­kru­tem lub unik­nął tego losu o włos. Więk­szość lu­dzi po­nio­sło fia­sko wie­lo­krot­nie, nim w koń­cu wy­ko­rzy­sta­li szan­sę, któ­ra przy­nio­sła im suk­ces fi­nan­so­wy. Rów­nież ty mo­żesz osią­gnąć to, co uda­ło się set­kom, ty­siąc­om, a na­wet mi­lio­nom lu­dzi.

Że­la­zną za­sa­dą w ludz­kim ży­ciu jest pra­wo przy­czy­ny i skut­ku. Pra­wo to jest pro­ste, lecz dzia­ła bez­względ­nie. Zgod­nie z nim nie ma skut­ku bez przy­czy­ny Ak­cja rów­na się re­ak­cja. Tak­że suk­ces nie jest przy­pad­ko­wy. Stan fi­nan­sów jest efek­tem kon­se­kwent­ne­go dzia­ła­nia do­pó­ty, do­pó­ki nie uda się nam osią­gnąć upra­gnio­nej nie­za­leż­no­ści fi­nan­so­wej.

Na­tu­ra jest neu­tral­na. Przy­ro­da, ry­nek czy spo­łe­czeń­stwo nie dba o to, kim lub czym je­ste­śmy. Pra­wo przy­czy­ny i skut­ku mówi, że je­śli po­stę­pu­je­my tak jak inni lu­dzie suk­ce­su, w koń­cu doj­dzie­my do rów­nie do­brych re­zul­ta­tów jak oni.

Je­śli nie bę­dzie­my ich na­śla­do­wać, nie licz­my na cud. Zgod­nie z pra­wem przy­czy­ny i skut­ku, po­zna­jąc ta­jem­ni­ce suk­ce­su mi­lio­ne­rów z wy­bo­ru i sto­su­jąc je w swo­im ży­ciu, za­cznie­my od­no­sić zwy­cię­stwa i czer­pać ko­rzy­ści znacz­nie prze­ra­sta­ją­ce na­sze ocze­ki­wa­nia i do­tych­cza­so­we osią­gnię­cia.

Oto co po­wi­nie­neś za­pi­sać raz na za­wsze w pa­mię­ci: nikt nie jest lep­szy ani mą­drzej­szy od cie­bie. Po­zwo­lę so­bie po­wtó­rzyć: nikt nie jest lep­szy ani mą­drzej­szy od cie­bie. Po­wi­nie­neś wziąć so­bie to do ser­ca. Jed­nym z pod­sta­wo­wych po­wo­dów nie­po­wo­dzeń, po­czu­cia nie­speł­nie­nia i bra­ku suk­ce­su fi­nan­so­we­go jest prze­ko­na­nie, że lu­dzie, któ­rym się le­piej wie­dzie, są od nas lep­si. To po pro­stu bzdu­ra.

Mi­lio­ne­rzy, któ­rzy zbi­li for­tu­nę dzię­ki sa­mym so­bie, to prze­waż­nie lu­dzie ze śred­nim wy­kształ­ce­niem, nie­wy­bi­ja­ją­cy się w pra­cy, miesz­ka­ją­cy w nie naj­lep­szej oko­li­cy, w ta­kich so­bie do­mach i jeż­dżą­cy prze­cięt­ny­mi sa­mo­cho­da­mi. Jed­nak w pew­nym mo­men­cie ru­szy­li tro­pem lu­dzi suk­ce­su, dzię­ki cze­mu uzy­ska­li po­dob­ne re­zul­ta­ty. To by­najm­niej nie cud ani przy­pa­dek. Je­że­li za­czniesz my­śleć po­dob­nie jak owi mi­lio­ne­rzy z wy­bo­ru i dzia­łać bę­dziesz rów­nież po­dob­nie, wkrót­ce spo­strze­żesz, że i ty osią­gasz ta­kie jak oni re­zul­ta­ty i ko­rzy­ści. To zgod­ne z pra­wem przy­czy­ny i skut­ku.

Mi­lio­ne­rzy, któ­rzy sa­mo­dziel­nie zbi­li for­tu­nę, po­sie­dli 21